ثبت نام همایش ما پیروزیم

با حضور استاد حسین نژاد و استاد فاتحی نسب مدرسان تخصصی هوش

بعد از ثبت نام اولیه جهت هماهنگی کلاس ها به شما پیام خواهیم داد