مصاحبه با کیان طاهری - قبولی علامه حلی 2 (تیزهوشان)

مصاحبه با محمدحسین قاسمی - قبولی شهید بهشتی آمل (تیزهوشان)

مصاحبه با بارمان یزدی پوران - قبولی علامه حلی 6 (تیزهوشان)

مصاحبه با سام ایل بیگی - قبولی شهید بهشتی آمل (تیزهوشان)